Rad-Sat 2

Przejdź do treści

Menu główne:

Kontakt:

Telewizja Kablowa
"RAD-SAT 2"
91-372 Łódź
ul.11-go Listopada 77 m.32 bl.60
tel.  42-658-37-85
fax.  42-658-30-16

Zagrożenia:

Informacje o zagrożeniach związanych ze świadczoną Usługą, w tym o sposobach ochrony, bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych znajdują się na stronie www.uke.gov.pl

WAŻNY KOMUNIKAT !
 
Zarząd Stowarzyszenia TVK „RAD-SAT 2” informuje, że Nadzwyczajne Zebranie Delegatów w dniu 8 października 2018 r. uchwałą  nr 01/10/2018NZD podjęło decyzję o likwidacji Stowarzyszenia TVK RAD-SAT 2 z dniem 31 grudnia 2018 r.
W trosce o ciągłość świadczonych usług podjęta została decyzja o współpracy z firmą TOYA. W listopadzie odwiedzą Państwa Przedstawiciele TOYA celem przepisania Umowy i dostarczenia nowych dekoderów do odbioru telewizji. Szczegółowe informacje zostały zawarte w indywidualnie skierowanych
do Państwa pismach, które zostały doręczone do skrzynek pocztowych.
Jednocześnie informujemy, że w dostarczanych listach wkradł się błąd, sześciomiesięczny rabat obowiązywać będzie od 1 stycznia 2019 roku.
 
Zarząd TVK RAD-SAT 2
24-05-2018 r.

Szanowni Państwo!
Wypełniając  obowiązki wynikające z Art 13 Rozporządzenia PE i Rady ( UE ) 2016/679
w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych informujemy, że:
- administratorem danych osobowych abonentów jest
Stowarzyszenie Użytkowników Osiedlowej Telewizji Satelitarnej
„RAD-SAT 2”
z siedzibą w Łodzi ul. 11-go listopada 77/32
- każdy abonent ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ma prawo żądać ich poprawiania
- dane  osobowe są pozyskiwane i przetwarzane wyłącznie w związku z zawartą  umową na świadczenie usług telekomunikacyjnych co jest zgodne z zasadami  zawierania umów (brak podania danych osobowym uniemożliwia zawarcie  umowy a co w konsekwencji powoduje brak możliwości świadczenia usług)  lub złożenia oferty na świadczenie takich usług na wniosek przyszłego  abonenta
- dane  osobowe nie są i nie będą nikomu udostępniane ani przekazywane poza organami państwowymi do tego upoważnionymi stosownie do odpowiednich  ustaw i rozporządzeń oraz w uzasadnionych przypadkach firmom dochodzącym  należności od abonenta na rzecz Administratora
- dane  podane przez Abonenta są  przechowywane u Administratora aż do  rozwiązania umowy a następnie tak długo jak wymagają tego przepisy  obowiązujące Administratora ( m.in. ustawa o rachunkowości )
- dane nie są poddawane zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji
( tzw. profilowaniu )
- skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych należy wnosić do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


28-02-2018 r.

Szanowni Państwo!
Na podstawie uchwały Zarządu nr 03/11/2017/NZ z dnia 13.11.2017r – od dnia 01.04.2018 r. zmienia się wysokość składki członkowskiej za Cyfrowy Pakiet Start (Pakiet Pełny) z 34zł. na 37zł.
         Zmiana nie wymaga podpisywania aneksu do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Ostatnia zmiana składki była w lipcu 2015r, a więc 2,5 roku temu, a od tego czasu niestety dużo się zmieniło.
Zmiana składki podyktowana została koniecznością jej urealnienia w stosunku do wzrostu kosztów utrzymania sieci na które składają się:
—  utrzymujący się wysoki kurs euro i dolara (opłaty licencyjne);
—  zmiana stawek opłat licencyjnych za programy wynikająca z zawartych umów;
—  rozszerzanie oferty programowej;
— konieczność modernizacji stacji odbiorczej w związku ze zmianami systemów  nadawania.
W przypadku braku akceptacji w/w zmian, w terminie do dnia wejścia zmian w życie
tj. do 01.04.2018r  członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy. Informujemy jednocześnie że zgodnie z §7 pkt 6 Regulaminu Świadczenia usług Telekomunikacyjnych opłaty składki członkowskiej należy dokonywać do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący.


28-02-2018 r.

 UWAGA!!!
W dniu 23.02.2018r do oferty programowej został włączony EPIC DRAMA HD,
w/w program można oglądać w Pakiecie Start.


01-02-2018 r.

 UWAGA!!!
Informujemy, że TVK "Rad-Sat2" planuje od 01.03.2018 r. włączyć do swojej
oferty kolejny kanał z grupy Eleven - program Eleven Sports 4 HD.
W/w program do dn. 31.07.2018 r. dostępny będzie w otwartym przekazie cyfrowym.
Z dn. 01.08.2018 r. zostanie włączony do cyfrowego przekazu kodowanego
Standard Plus.


01-02-2018 r.

 UWAGA!!!
TVK "Rad-Sat2" informuje, że przyczyn leżących po stronie nadawcy z dniem
24.01.2018 r. z oferty cyfrowej został wyłączony program Comedy Central SD.


01-02-2018 r.

 UWAGA!!!
Zarząd TVK "Rad-Sat 2"  informuje, że z dniem 01.02.2018 r. z przyczyn technicznych, z przekazu  analogowego został wyłączony kanał dla dzieci Cartoon Networks. W/w program  będzie dostępny w wolnym przekazie cyfrowym w standardzie HD.


01-02-2018 r.

 UWAGA!!!
TVK „Rad-Sat 2” informuje, że w  dniu 03.07.2017r. do  przekazu  cyfrowego
zostały włączone programy  sportowe firmy ELEVEN Sports:
Eleven Sports 1 HD,  Eleven Sports 2 HD,  Eleven Sports 3 HD.
Program Eleven Sports 1 HD i Eleven Sports 2 HD będą dostępne w  otwartym  przekazie, natomiast Eleven Sports 3 HD od dn. 01.08.2018.r. będzie zakodowany w pakiecie Standard
Plus. Programy Eleven Sports to wielka piłka (liga europejska, Formuła 1,
żużel oraz sporty walki).
Więcej informacji można uzyskać w Biurze  Obsługi.


29-06-2017 r.

 UWAGA!!!
Zarząd TVK "Rad-Sat 2" przypomina o terminowym  regulowaniu zobowiązań finansowych:
w przypadku opłat miesięcznych do 15 dnia każdego  miesiąca,
w przypadku wpłat 3-y miesięcznych do 15 dnia  środkowego miesiąca.
Opóźnienia w dokonywaniu stosownych opłat powodują  coraz większe trudności
w terminowym opłacaniu faktur na rzecz innych  podmiotów.


29-06-2017 r.

 UWAGA!!!
Informujemy, że w związku z włączeniem do przekazu cyfrowego 3 nowych kanałów sportowych z grupy ELEVEN oraz z przyczyn technicznych (przeniesienie kanału Sportklub, który będzie nadawany w standardzie HD) w przypadku nie odnalezienia w/w programów automatycznie przez telewizor prosimy o jego ponowne przestrojenie w dniu 03.07.2017r.
w godzinach popołudniowych.14-12-2016 r.

 UWAGA!!!
W TVK "Rad-Sat 2" można dokonywać płatności kartą płatniczą.
Zapraszamy.


16-10-2016 r.

 UWAGA!!!
TVK "Rad-Sat 2" informuje, Pakiet Mini Telewizji Analogowej
został wycofany z oferty, jednocześnie przypominamy, iż przekaz cyfrowy jest podstawową usługą telewizyjną.


19-05-2015 r.

UWAGA!!!
Na osiedlu Radogoszcz-Zachód pojawiły się obce osoby podające się za pracowników Kablówki i wyłudzające pieniądze od ludzi.
Prosimy o nie przekazywanie żadnych pieniędzy osobom obcym
i zachowanie szczególnej ostrożności.


09-06-2014 r.

W związku z występowaniem licznych przypadków ingerowania przez abonentów w instalacje wewnątrzmieszkaniową Telewizji Kablowej w sposób nieprofesjonalny z zastosowaniem niskiej jakości materiałów Zarząd

TVK "Rad-Sat 2" informuje, że  w takich przypadkach warunkiem włączenia sygnału telewizyjnego będzie remont instalacji na koszt abonenta.

W przypadku planowania remontu mieszkania z koniecznością zmian
w instalacji TVK prosimy przed rozpoczęciem prac o kontakt z Biurem Obsługi
w celu uzyskania pomocy technicznej. 


09-06-2014 r.

Prosimy pamiętać o terminowym opłacaniu składki członkowskiej.

Zgodnie z §13 pkt. 2b Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych zaleganie z opłatą składki członkowskiej za okres dłuższy niż 2 m-ce skutkować będzie wypowiedzeniem Umowy na świadczenie Usług Telekomunikacyjnych

i przekazaniem wierzytelności do firmy windykacyjnej.


 
Copyright 2017 @ RAD-SAT 2
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego