RODO - Rad-Sat 2

Przejdź do treści

Menu główne:

RODO

 
Administrator Danych Osobowych
 
W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, ale również zgodnie z poprzednimi unormowaniami prawnymi Stowarzyszenie Użytkowników Osiedlowej Telewizji Satelitarnej „Rad-Sat 2” z siedzibą w Łodzi ul. 11-go Listopada 77/32 zarejestrowane jako przedsiębiorstwo telekomunikacyjne przez Prezesa UKE pod numerem 2272 i zarejestrowane w KRS jako Stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą pod numerem KRS 0000056648 w Sądzie Rejestrowym dla Miasta Łodzi jest Administratorem Danych Osobowych dla Abonentów telewizji i internetu, którzy zawarli z „RAD-SAT 2” umowę na świadczenie usług.

 
Cele i podstawy prawna przetwarzanych danych
 
Dane osobowe Abonentów są przetwarzane w celu prawidłowego i zgodnego z prawem świadczenia usług telewizyjnych i internetowych . Podstawą do przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. b (przetwarzanie w związku z wykonywaniem umowy) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (rozporządzenie o ochronie danych, nazywane RODO) . Przetwarzanie przez nas danych jest też zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. przyjęte przez Polski Sejm.
 
 
Dane dotyczące Abonentów przetwarzamy również w celu:
 
1.       informowania o własnych usługach, zmianach w zakresie i sposobie ich świadczenia, zmianach cen, poszerzeniu możliwości itp. (podstawa prawna - Art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 
2.       dochodzenia swoich praw i ochrony przed roszczeniami (podstawa prawna - Art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 
3.       prowadzenia rozliczeń z abonentami (podstawa prawna - Art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 
Komu udostępniamy dane osobowe Abonentów?
 
Odbiorcami danych osobowych, którym je powierzamy ( na podstawie umowy lub przepisów prawa ) mogą być :
 
·         Poczta Polska której zadaniem jest dostarczenie korespondencji
 
·         Firmy działające w celu odzyskania należności
 
·         Organy władzy publicznej w tym Policja, Prokuratura, UKE, UOKiK i inne

 
 
Kto ma dostęp do danych osobowych Abonentów?
 
Do danych osobowych Abonentów mają dostęp wyłącznie upoważnione osoby na podstawie wydanych pisemnie upoważnień przez Zarząd Stowarzyszenia, a także po zawarciu stosownych umów (zgodnych z Art 28 RODO) firmy współpracujące z RAD-SAT-2 w celu realizacji usług służących prawidłowości działania usług świadczonych przez Operatora Abonentom.

 
 
Jak długo przetwarzamy dane osobowe Abonentów?
 
Dane osobowe Abonentów będą przetwarzane w okresie obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu w okresie dochodzenia roszczeń (zgodnie Kodeksem Cywilnym dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - 3 lata).
 
 
Dane dotyczące rozliczeń z Abonentami zgodnie z przepisami o rachunkowości będziemy przechowywać przez 6 lat od zakończenia świadczenia usług (od daty ostatniej faktury).
 
 
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia zastrzeżenia przez osobę, której dane dotyczą.

 
 
Jakie prawa ma Abonent w stosunku do podanych danych
 
Osoby, których dane dotyczą mają prawo do żądania od RAD-SAT-2 dostępu do swoich danych osobowych, do przenoszenia i sprostowania danych. Do praw Abonentów nadanych im przez RODO należą również: prawo do przenoszenia danych do innego Administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu w stosunku do przetwarzania danych osobowych, prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód, prawo do usunięcia danych ( o ile przepisy nie nakazują przechowywania ich).

 
Automatyczne podejmowanie decyzji
 
RAD-SAT-2 nie stosuje w procesie przetwarzania danych automatycznych algorytmów podejmowania decyzji tzw. profilowana danych osobowych.

 
Dane transmisyjne
 
RAD-SAT-2 ma obowiązek zbierać i przetwarzać informacje z uwagi na obowiązki nałożone na przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie ustawy o działaniach antyterrorystycznych na przykład: data i godzina każdorazowego połączenia, i rozłączenia z Internetem.

 
 
Czy podanie danych przez Abonenta jest obowiązkowe?
 
Podanie podstawowych danych osobowych wskazujących strony Umowy, wynika z zapisów ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo Telekomunikacyjne i aktów wykonawczych. Podanie ich jest więc warunkiem koniecznym korzystania z usług telekomunikacyjnych. Bez ich podania niemożliwe jest zawarcie umowy na świadczenie usług.
 
Copyright 2017 @ RAD-SAT 2
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego